اداره آموزش و پرورش ناحیه دو زاهدان
دو شنبه ۷ فروردین ۱۴۰۲ (۱۴۰۲/۰۱/۰۷)
Monday , (2023/3/27)
ورود به بخش فراموش کردن رمز پرسنل
نام کاربری
کد ملي
شماره حساب
کد امنیتی زیر


آدرس: زاهدان - بلوار شهید قلنبر - اداره کل آموزش و پرورش استان سیستان و بلوچستان
تلفن : 05433453373- 05433453374- نمابر : 05433453391
کدپستی : 9816913415  
سايت:https://www.medu.ir
Copyright © 1399 Shakhes Rayane Sepahan
Ver : (6.4.7)
tell : 031-33383841
Email : Poshtibani@ShakhesRayane.ir